Lekhabuhai

RPCNEI a inthawka lekhabu siem chihran hran hai an hminga hmet in hmu thei i tih

1. Kohrana ni pawimawhai